Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Chương trình xúc tiến hỗn hợp

1- Xát định khách hàng mục tiêu
a.  Xác định khách hàng/thị trường mục tiêu
b. Xác định đặc tính của khách hàng mục tiêu
2- Quyết định mục tiêu của hoạt động xúc tiến
a.  Kết quả cuối cùng của hoạt động xúc tiến cho khách hàng mục tiêu là gì ?
b. Mô hình xử lý về qui trình ra quyết định mua hàng
3- Thiết lập tổng ngân sách cho hoạt động xúc tiến
4- Phân bổ ngân sách cho hỗn hợp hoạt động xúc tiến
a. Công cụ hổn hợp của hoạt động xúc tiến      
(1) Bán hàng cá nhân (2)  xúc tiến bán hàng (3) quảng  cáo (4) marketing trực tiếp  (5) Chào hàng/giới thiệu ra công chúng.
                 b.Các nhân tố trong việc thiết lập hỗn hợp các hoạt động xúc tiến và ngân sách
 5-Tổ chức và quản lý các hoạt động xúc tiến marketing tích hợp
                 a .Chỉ định giám đốc phụ trách hoạt động xúc tiến, người có toàn quyền đối với hoạt động xúc tiến
b.  Đưa ra triết lý để các cụ xúc tiến khác nhau được áp dụng
c.  Theo dõi tất cả chi phí liên quan đến hoạt động xúc tiến và kiểm tra kết quả đạt được.

Danh sách phân bổ ngân sách cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp

Công cụ xúc tiến
Ngân sách
Tỉ lệ phân bổ giữa các thành phần
Ghi chú
Năm nay
So với năm ngoái (%)
Năm nay
Năm ngoái
1-      Bán hàng cá nhân
1)      Lực lượng bán hàng của công ty
2)      Đại diện
2-      Xúc tiến bán hàng
1)      Con người
2)      Sản phẩm
3)      Công cụ
4)      Tiền
5)      Hệ thống
6)      Sự kiện
3-      Quảng cáo
1)      báo
2)      Tạp chí
3)      Đài
4)      Tivi
5)      Phụ trương
6)      Biển quảng cáo ngoài trời
7)      POP
4-      Marketing trực tiếp
1)      Thư gửi trực tiếp
2)      Marketing qua điện thoại
3)      Mua hàng qua tivi
4)      Mua hàng qua đài
5)      Mua hàng qua báo
6)      Marketing trực tuyến
5-      Quan hệ công chúng


Tổng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét