Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

TÀI LIỆU MÔN QUẢN TRỊ MARKETING

Tài liệu Quản trị marketing gồm 11 chương. Nội dung tài liệu giúp người học nắm được tổng quan về quản trị marketing, chiến lược marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, môi trường marketing, thị trường và hành vi mua của khách hàng,...

quản trị marketing


Cấu trúc nội dung tài liệu học quản trị marketing như sau:

1. Những khái niệm cốt lõi của marketing
2. Quản trị Marketing
3. Những định hướng phát triển của Marketing

CHƯƠNG 2 – HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING
1. Khái niệm và các bộ phận cấu thành của một hệ thống thông tin Marketing
2. Hệ thống ghi chép nôi bộ
3. Hệ thống tình báo Marketing
4. Hệ thống nghiên cứu Marketing
5. Hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing (MDSS)

CHƯƠNG 3 – PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING
1. Các lực lượng chủ yếu của môi trường vĩ mô.
2. Các yếu tố của môi trường vi mô của doanh nghiệp

CHƯƠNG 4 – NGHIÊN CỨU VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
1. Đo lường và dự báo nhu cầu của thị trường
2. Phân khúc thị trường
3. Xác định thị trường mục tiêu

CHƯƠNG 5 – CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX
1. Chính sách sản phẩm
2. Chính sách giá
3. Chính sách phân phối
4. Các phương pháp xúc tiến bán hàng

CHƯƠNG 6 – CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
1. Khái niệm về sản phẩm.
2. Tên hiệu sản phẩm
3. Những quyết định về bao bì sản phẩm
4. Chu kỳ sống của sản phẩm và các chiến lược marketing
5. Thế nào là một sản phẩm mới.

CHƯƠNG 7 - CHIẾN LƯỢC GIÁ
1. Khái niệm và các yếu tố cần xem xét khi định giá
2. Phương pháp tiếp cận tổng quát về định giá
3. Các chiến lược định giá sản phẩm mới.
4. Các chiến lược định giá phức hợp sản phẩm
5. Các chiến lược điều khiển giá cả
6. Những thay đổi về giá

CHƯƠNG 9 – CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP
1. Khái niệm về xúc tiến hỗn hợp
2. Quảng cáo
3. Khuyến mại
4. Tuyên truyền

CHƯƠNG 10 – CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH
1. Phân tích đối thủ cạnh tranh của công ty
2. Phân tích chiến lược của các đối thủ cạnh tranh
3. Xác định các mục tiêu của đối thủ cạnh tranh
4. Đánh giá mặt mạnh và mặt yếu của các đối thủ cạnh tranh
5. Đánh giá cách phản ứng của đối thủ cạnh tranh
6. Thiết kế hệ thống thông tin tình báo cạnh tranh
7. Lựa chọn đối thủ cạnh tranh để tấn công hoặc né tránh
8. Cân đối các quan điểm định hướng theo khách hàng và theo đối thủ cạnh tranh

CHƯƠNG 11 – XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING
1. Mô tả kế hoạch
2. Nội dung kế hoạch

Trích: ThS. Nguyễn Ngọc Long


0 nhận xét:

Đăng nhận xét